ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ ΣΤΟ:

iliochori@gmail.com


28 Δεκ 2010

Στο ΕΣΠΑ η αποκατάσταση της μονής Ρογκοβού- Τι εργασίες θα γίνουν .

Από την εφημερίδα ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
Η αποκατάσταση της Ιεράς Μονής Αγίου Ιωάννου Προδρόμου Ρογκοβού, στο Τσεπέλοβο, ένα από τα έργα προστασίας και ανάδειξης του πολιτιστικού πλούτου του Ζαγορίου που αποτελούσε πάγιο αίτημα και του Δήμου Τύμφης, εντάχτηκε στο ΕΣΠΑ. Ειδικότερα, με απόφαση την οποία υπέγραψε στις 22 Δεκεμβρίου η Γενική Γραμματέας της Περιφέρειας Ηπείρου Δήμητρα Γεωργακοπούλου-Μπάστα εντάσσεται στον Άξονα Προτεραιότητας «06 - Αειφόρος ανάπτυξη και ποιότητα ζωής Ηπείρου» του Ε.Π. «Θεσσαλία - Στερεά Ελλάδα Ήπειρος» το έργο με τον τίτλο «Στερέωση και αποκατάσταση Καθολικού Ιεράς Μονής Αγίου Ιωάννου Προδρόμου Ρογκοβού». Η Πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης. Σύμφωνα με την απόφαση η χρονική διάρκεια υλοποίησης του έργου είναι 45 μήνες, ενώ ημερομηνία λήξης προθεσμίας επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η 31/12/2015. Η επιλέξιμη δημόσια δαπάνη για τον υπολογισμό της κοινοτικής συνδρομής ανέρχεται σε 1. 790. 000 ευρώ. Για το 2011 θα δοθεί από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) πίστωση ύψους 450.000 ευρώ. Δικαιούχος του έργου είναι η Διεύθυνση Αναστηλώσεων Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Μνημείων του υπουργείου Πολιτισμού.
Το πρώτο βήμα για το συγκεκριμένο έργο έγινε τον περασμένο Μάρτιο όταν ανακοινώθηκε από την Περιφέρεια Ηπείρου η ένταξη του έργου στο ΠΕΠ. Η μελέτη για την διάσωση της Μονής εκπονήθηκε από το Δήμο Τύμφης και στη συνέχεια ολοκληρώθηκε με τη βοήθεια του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου (ΚΑΣ). Πήρε έγκριση από το συμβούλιο το 2007. Τα τεύχη δημοπράτησης συντάχτηκαν από τη νομαρχία Ιωαννίνων, όπως και η οικονομική μελέτη. Η πέτρινη Μονή Ρογκοβού χτίστηκε το 1028, δυο χιλιόμετρα έξω από το Τσεπέλοβο, πάνω στο φαράγγι «Βικάκι». Είναι κηρυγμένη ως ιστορικό διατηρητέο μνημείο με την Υπουργική Απόφαση 4499/12-6-64 (ΦΕΚ 239/Β/30-6-64).

Τι εργασίες θα γίνουν
Όπως αναφέρεται στην απόφαση, το μνημείο σήμερα παρουσιάζει βλάβες όπως: ρηγματώσεις μεγάλου εύρους, φθορές κονιαμάτων, αποκολλήσεις εγκάρσιων τοίχων και αντηρίδων, απόκλιση από την κατακόρυφο πεσσών και κιόνων, μετατοπίσεις τμημάτων τοίχων, θόλων και δομικών στοιχείων (π.χ. κλειδιών τόξων), οι οποίες οφείλονται σε διαφορική καθίζηση, στην ελλιπή διαφραγματική λειτουργία λόγω της φθοράς των ελκυστήρων, στην γήρανση των υλικών, στις περιβαλλοντικές συνθήκες και στις σεισμικές δράσεις. Ως πιθανή αιτία για την καθίζηση, αναφέρεται η μεταβολή της φυσικής υγρασίας λόγω εποχιακών μεταβολών καθώς και η φυσική διαχρονική διεργασία συμπύκνωσης του αργιλικού στρώματος των επιφανειακών επιχώσεων, επί των οποίων εδράζεται το μνημείο. Οι εργασίες που θα εκτελεστούν στο Καθολικό αφορούν: α) σε στερέωση και ενίσχυση της φέρουσας ικανότητας του κτίσματος και της θεμελίωσής του, με: κατασκευή μικροπασσάλων και κεφαλόδεσμου οπλισμένου σκυροδέματος, κατασκευή αρμολογημάτων, εφαρμογή ενεμάτων, τοποθέτηση λίθινων και μεταλλικών κλειδιών συρραφής, τοποθέτηση ελκυστήρων, κατασκευή αποστραγγιστικής τάφρου, εξυγίανση στέγης και κάλυψη με σχιστόπλακες,
β) σε αποκατάσταση και ανάδειξη της μορφολογίας του μνημείου με: κατασκευή τελικών αρμολογημάτων, αντικατάσταση κουφωμάτων, επανατοποθέτηση και στερέωση παλαιού δαπέδου ναού και εξωνάρθηκα από λιθόπλακες και
γ) σε εργασίες αποκατάστασης των τοιχογραφιών, του τέμπλου και των εικόνων.
Οι εργασίες που θα εκτελεστούν από τη ΔΣΝΜΑ έχουν προγραμματιστεί να γίνουν σε τρεις γενικές φάσεις:
Α’ ΦΑΣΗ: Η φάση αυτή θα υλοποιηθεί πριν από την έναρξη των αναστηλωτικών επεμβάσεων και θα περιλαμβάνει σύμφωνα με την εγκεκριμένη τεχνική έκθεση τα ακόλουθα: απομάκρυνση από το εσωτερικό του ναού του συνόλου των κινητών αντικειμένων, προστασία του τέμπλου στη θέση που βρίσκεται, εργασίες σφράγισης των
ρωγμών στο εσωτερικό του ναού που διατρέχουν τα τοιχογραφημένα τμήματα, εργασίες στερέωσης των αποκολλημένων τοιχογραφημένων τμημάτων, αφαίρεση των τσιμεντοκονιαμάτων, εργασίες περιμετρικής συγκράτησης στα όρια των τοιχογραφιών και στα σημεία που υπάρχουν απώλειες τμημάτων.
Β’ ΦΑΣΗ: Η φάση αυτή περιλαμβάνει την παρακολούθηση από μικρό συνεργείο συντηρητών όλων των εργασιών αναστήλωσης που θα πραγματοποιηθούν.
Γ΄ ΦΑΣΗ: Η φάση αυτή περιλαμβάνει όλες τις εργασίες συντήρησης και αισθητικής αποκατάστασης του συνόλου του διακόσμου του ναού του τέμπλου και των εικόνων.
Παραδοτέα πράξη: Το καθολικό της μονής αναστυλωμένο με τις τοιχογραφίες συντηρημένες.

Γ.ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ
ΤΟ ΔΙΑΒΑΣΑΜΕ ΣΤΟ: http://www.epirusonline.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου